Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#plaktaseninsesin
tanrininsonteki · 11 hours ago
Text
İnsanlık olarak kendimizi sahte amaçlar ve anlamlar peşinde çürütüyoruz gibi hissediyorum.
youtube
3 notes · View notes