Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#tambietcau
dotienphuong · 5 years ago
Quote
Mình biết mình không còn yêu cậu ấy nữa.Vì cậu ấy giờ chỉ còn xuất hiện trong đầu mình đôi khi,và biến mất hoàn toàn trong tim.Cảm giác đặc biệt đó,cũng bốc hơi rồi.Vậy nên,tạm biệt,ha.
30 notes · View notes