Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#polski tekst
fuckingrealist · 3 days ago
Text
Kiedyś zastanawiało mnie czym tak naprawdę jest miłość.
Teraz, przy niej już się nie zastanawiam.
4 notes · View notes