Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#polski hip hop
cry-my-baby · a day ago
Text
„Tyle to razy pisałem od nowa, mam dla ciebie coś więcej niż puste słowa”
Sobel - Każdego dnia
2 notes · View notes