Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
Fun Fact
If you dial 1-866-584-6757, you can leave an audio post for your followers.
#aşk'a dair
yitikyasam · 10 months ago
Text
Birbirine uzanamayan Boşlukta iki yalnız yıldız gibi
Acı çekiyor ve kendimize gömülüyoruz
Tumblr media
O yüzdendir her kelimeyi incitmeden söylemeye çalışırız.
‘’Sesimiz çok çıkmıyorsa, cam kesiğinin değil
 can kesiğinin daha çok acıttığındandır.’’
13 notes · View notes